Vedtægter i Vejleegnens Fjordheste

§ 1 Foreningens navn: Vejleegnens Fjordheste.

§ 2 Foreningens formål er at fremme avlen og brugen af fjordheste.

§ 3 Formålet søges opnået ved:
- Afholdelse af hoppekåring i samarbejde med Fjordhesteavlen i Danmark.
- Andre foranstaltninger som fremmer avl og brug af fjordheste.

§ 4 Medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen, der bestemmer medlems-indskuddets størrelse. Det årlige medlemsbidrag fastsættes på den årlige generalforsamling. Passive medlemmer kan optages i foreningen, men har ingen stemmeret.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes i april måned og indvarsles efter bestyrelsens bestemmelse senest 8 dage før afholdelsen. Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 15. marts.
På generalforsamlingen skal aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab forelægges, og der vælges bestyrelse og 2 revisorer. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes dersom bestyrelsen finder dette fornødent eller at 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år, den mindste halvdel afgår første år ved lodstrækning. Bestyrelsen vælger formand og kasserer. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig. Kassererne er automatisk bemyndiget i samarbejde med formanden, med fuldmagt til at disponere over foreningens likvide kapital.

§ 7 Årets kontingent skal være betalt inden d. 1. juni det pågældende år.

§ 8 Dersom et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette fremsættes skriftligt til formanden inden d. 1. januar. Ved udmeldelse må vedkommende tilsvare sin andel i foreningens gæld efter bestyrelsens opgørelse og har ingen krav for eventuel formue.

§ 9 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget to på hinandens følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger mod 2/3 majoritet.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 25. november 1944
Revideret på generalforsamling i Linnet  den 4. april 2012.