VEDTÆGTER

VEDTÆGTER I VEJLEEGNENS FJORDHESTE

 


Sidst revideret på generalforsamling i Linnet 27. maj 2021.

 

1) Foreningens navn: Vejleegnens Fjordheste.

 

2) Foreningens formål er at fremme avlen og brugen af fjordheste.

 

3) Formålet søges opnået ved:

  • Afholdelse af hoppekåring i samarbejde med Fjordhesteavlen i Danmark.
  • Andre foranstaltninger som fremmer avl og brug af fjordhesten.


4) Medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen, som ordinære medlemmer. Det årlige medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling. Et ordinært medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger. På medlemskabet kan registreres ægtefælle/samlever, samt børn under 18 år. Børn under 18 år, skal tilknyttes eget medlemskab, ved udgangen af året hvor barnet fylder 18 år, hvis der fortsat ønskes medlemskab.


5) Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal, og indvarsles efter bestyrelsens bestemmelse senest 14 dage før afholdelsen. Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 15. januar.

Pkt. 1 På generalforsamlingen skal aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab forelægges, og der vælges bestyrelse og 1 bilagskontrollant hvert år for to år. Derudover vælges 1 bilagskontrollant-suppleant hvert år for 1 år. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Pkt. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes dersom bestyrelsen finder dette fornødent eller at 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

 

6) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år, den mindste halvdel afgår første år ved lodstrækning. Bestyrelsen vælger formand og kasserer. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig. Kassererne er automatisk bemyndiget i samarbejde med formanden, med fuldmagt til at disponere over foreningens likvide kapital. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Pkt. 1 Derudover vælges hvert år en bestyrelsessuppleant for to år.

 

7) Årets kontingent skal være betalt inden d. 1. februar det pågældende år.

 

8) Dersom et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette fremsættes skriftligt til formanden eller kasserer inden d. 1. februar. Ved udmeldelse har vedkommende ingen krav for eventuel formue.

 

9) Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget to på hinandens følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger mod 2/3 majoritet.

Pkt. 1 I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 25. november 1944.

Revideret på generalforsamling i Linnet 4. april 2012.

Revideret på generalforsamling i Linnet 29. marts 2017.

Revideret på generalforsamling i Linnet 6. marts 2020.

Revideret på generalforsamling i Linnet 27. maj 2021